Ingrediente: Azeite

Polvo Frito

Chilli da Tânia

Tomatada

Pescada frita